RODO

Monitoring wizyjny

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13-14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków osób znajdujących się w zasięgu kamer monitoringu wizyjnego w obrębie stacji paliw (obiekt nr 817) oraz w pomieszczeniu magazynu olejów i środków chemicznych (obiekt nr 805) jest BTS spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: BTS Sp. z o.o.), adres: ul. Koksownicza 1, 42-523 Dąbrowa Górnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach,  VIII Wydział Sądu Gospodarczego pod numerem KRS 0000049437, REGON: 276464932, NIP 6292136949. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować drogą pisemną na ww. adres, telefonicznie pod numerem: +48 (032) 757-54-55, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej: http://www.btsdg.pl/formularz-kontaktowy.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@btsdg.pl.

3. Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BTS Sp. z o.o., za który BTS Sp. z o.o. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia, jak również wykrywania zachowań, które mogłyby narazić BTS Sp. z o.o.  na szkodę w obrębie stacji paliw oraz pomieszczenia magazynu olejów  i środków chemicznych (obiekt nr 805), a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami. 

4. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę i odbywa się poprzez bieżący zapis obrazu kamer przemysłowych obejmujących monitorowane obszary.
5. Dostęp do danych pozyskanych poprzez monitoring mają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych na podstawie pisemnego upoważnienia.

6. Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione firmie wykonującej dla BTS Sp. z o.o. usługi IT, członkom Zarządu Spółki, IOD, firmie świadczącej usługę prawną, organom ścigania, na ich wniosek oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

7. Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez BTS Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego, w tym konserwację systemów. 

8. Przeglądanie zarejestrowanych obrazów następuje wyłącznie w godzinach pracy przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, na polecenie członków Zarządu Spółki i IOD.

9. Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym postępowaniem.

10. W przypadku, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub BTS Sp. z o.o. powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany wyżej 3-miesięczny termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania  ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby,  BTS Sp. z o.o. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dotyczą dane, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

13. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie stacji paliw i pomieszczenia magazynu olejów i środków chemicznych Administratora danych.

14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z IOD. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. Formularz zapytaniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skorzystaj z poniższego formularza zapytaniowego.


imię i nazwisko:
firma:
adres e-mail:
nr telefonu:
treść zapytania:
Strona internetowa może używać plików cookies (ciasteczka). Pliki cookies są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies są nieszkodliwie dla użytkownika i jego komputera. Odwiedzający ma możliwość wyłączenia ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki.